Learnhanzi.com
 
Parts & Radicals
click to search hanzi (beta)
                                                                                                                                                                                                                                                
Search hanzi from

xue han zi Xúe Hàn Zì  = Study Chinese Characters     
 

Chinese pronunciation - Pinyin syllable chart

    Click on any pinyin for sound
 
  a o e i i ai ei ou ao an en ang eng ong er i ia iao ie iu ian in iang ing iong u ua uo uai ui uan un uang uen ueng ü üe üan ün
b - ba bo       bai bei   bao ban ben bang beng     bi   biao bie   bian bin   bing   bu                          
p - pa po       pai pei pou pao pan pen pang peng     pi   piao pie     pin   ping   pu                          
m - ma mo       mai mei mou mao man men mang meng     mi   miao mie miu   min   ming   mu                          
f - fa fo         fei fou fao fan fen fang feng                         fu                          
d - da   de     dai dei dou dao dan   dang deng dong   di   diao die diu dian     ding   du   duo   dui duan dun              
t - ta   te     tai   tou tao tan   tang teng tong   ti   tiao tie   tian     ting   tu   tuo   tui tuan tun              
n - na   ne     nai nei nou nao nan nen nang neng nong   ni   niao nie niu nian nin niang ning   nu   nuo     nuan         nüe    
l - la   le     lai lei lou lao lan   lang leng long   li lia liao lie liu lian lin liang ling   lu   luo     luan lun       lüe    
g - ga   ge     gai gei gou gao gan gen gang geng gong                       gu gua guo guai gui guan gun guang            
k - ka   ke     kai   kou kao kan ken kang keng kong                       ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang            
h - ha   he     hai hei hou hao han hen hang heng hong                       hu hua huo huai hui huan hun huang            
s - sa   se si   sai   sou sao san sen sang seng song                       su   suo   sui suan sun              
z - za   ze zi   zai zei zou zao zan zen zang zeng zong                       zu   zuo   zui zuan zun              
c - ca   ce ci   cai   cou cao can cen cang ceng cong                       cu   cuo   cui cuan cun              
r -     re   ri     rou rao ran ren rang reng rong                       ru   ruo   rui ruan run              
sh - sha   she   shi shai shei shou shao shan shen shang sheng                         shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang            
zh - zha   zhe   zhi zhai zhei zhou zhao zhan zhen zhang zheng zhong                       zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang            
ch - cha   che   chi chai   chou chao chan chen chang cheng chong                       chu   chuo chuai chui chuan chun chuang            
x -                               xi xia xiao xie xiu xian xin xiang xing xiong                     xu xue xuan xun
j -                               ji jia jiao jie jiu jian jin jiang jing jiong                     ju jue juan jun
q -                               qi qia qiao qie qiu qian qin qiang qing qiong                     qu que quan qun
w -                                                   wu wa wo wai wei wan   wang wen weng        
y -                               yi ya yao ye you yan yin yang ying yong                     yu yue yuan yun
- a   e     ai   ou ao an en       er                                                

The chart is based on the sounds of the different initial and final parts and not on the spelling. Especially note the following:

  • There are three different final ' i ' - sounds, depending on which initial it occurs together with.
  • The final sound spelled ' ü ' after initial ' n ' and ' l ' is spelled ' u ' without dots after initial ' x ', ' j ' and ' q ' and when it is without initial sound, where it is spelled ' yu '.
  • When the sounds ' i ' and ' u ' occur by them selves they are spelled ' yi ' and ' wu '.
  • In other syllables where the ' i '- and the ' u '- sounds are without initial they are spelled ' y ' and ' w ' respectively.
  • There are three finals that does not take initial: ' er ', ' wen ' and ' weng '.